برنامه نود مورخ 1390/03/09 - گوشه هايي از مراسم تشيع پيکر ناصر حجازي و گفتگو با دوستان آن مرحوم. به مدت 04:53