بخش اول از سخنان دکترعلیرضا طالب پور پیرامون اعجازعلمی قرآن، مصادیقی از این اعجاز، چگونگی اثبات این اعجاز، ابزارهای لازم و چالش های پیش رو... به مدت 15:48