بخش دوم از سخنان دکترعلیرضا طالب پور پیرامون اعجازعلمی قرآن، و راههای صحیح بهره برداری ما از این اعجاز علمی در راه تکامل و پیشرفت علمی بشر و اقدامات انجام شده در این راه . به مدت 15:40