سازمان ملل در سال 1971 بیانیه ای در حمایت از نام خلیج فارس صادر می کند، به این معنی که یکی از وظایف دبیرخانه سازمان ملل استفاده از نام خلیج فارس در اسناد خود می باشد، این بیانیه در سال های 1976،1990،1992،1994،1999 نیز تکرار می شود. به مدت 6:57