جوجه ای که با تلاش بسیار سعی داره از تخم بیرون بیاد و پا به این دنیای فانی بگذاره ، تلاش و حس غریزه ی این نو رسیده ! برای بیرون اومدن از تخم واقعاً جالب است . به مدت 02:11 .