با وجود فراوانی در تولید غذا هنوز خطر افراد در کبود ریز مغذی ها و ویتامین ها وجود دارد ، کمبود موادی نظیر آهن ، روی و سایر آنها باعث عوارض خطرناکی در بدن می شود ، به مدت 2:55