زمان ساخت ایوان غربی به صده ششم هجری برمی گردد، مقرنس های حجیم این ایوان همانند ایوان جنوبی بیشترین بخش فضا را در اختیار دارند، نقوش این ایوان به طرز استادانه ای بطور معکوس چپ نویسی شده اند، بخش پنجم ازمستند زیبای«معماری»با موضوع «مسجد جامع اصفهان»، به مدت 10:45