در شهر پاریس 23 مسجد در شهر مارسی15 و در شهر لیون 16مسجد وجود داردو جامعه مسلمانان فرانسه بسوی نوعی تشکل پیش می روند، بخشی از مستند «مسلمانان» با موضوع فرانسه، به مدت7:27