پیگیری نحوه برخورد با ارباب رجوع در ادارات و مراکز دولتی در گزارش «سرزده» از سری گزاراشات 20.30 در بازدید از اداره ترخیص خودروهای متوقف شده راهنمایی و رانندگی ، به مدت 3:11