بیان ویژگی ها و خصوصیات بناهای ساخته شده در دوران حکومت محمد شاه قاجار و فتحعلی شاه برادر زاده اش، بخشی از مستند معماری با موضوع قرن دوازده و سیزده، به مدت 7:51