خانه‌های مهر مشهد لطفش کم بود تهدید هم به آن اضافه شد !!، حق الجلسه تصاعدی و توجهات تدافعی زیر ذره بین 20.30، وام‌های ازدواج، وعده‌های قسطی، قضیه طلا و مس ‍‍..، رویای شیرین خانه دار شدن مسیر 20 ساله رویا تا واقعیت، غفلت مسئولان فرهنگی این بار در لبنان و...، به مدت 4:26