پشت پرده‌ای از اردوگاه اشرف از زبان کسانی که موفق شدن از این اردوگاه مخوف فرار کنند و اطلاعاتی را در اختیار خبرنگاران قرار دهند ، به مدت 1:34