تقدیر از جناب آقای ژرژ پطروسی که تمام بچه های ایران زمین با دوبله ی ایشان در نقش رابین هود آشنا هستند و هرگز این صدای ماندگار را فراموش نمی کنند. به مدت 3:09