امیر مختار قبل از اجرای حکم تمایل به شهادت و اظهارات همسران خولی را دارد ، ابتدا همسر اولش لب به سخن می گشاید و ناگفته هایی از روز واقعه بر زبان می آورد ، که بسیار حزن انگیز و اسف بار است ، به مدت 6:51