طبق گفته وزیر بهداشت تعرفه های بیمارستان ها فعلاً تغییر نخواهد کرد ولی با مراجعه به بیمارستان چیز دیگری شنیدیم!!، رسیدگی عالی کادر بیمارستان قلب شهید رجایی به یک بیمار در حال کما، جا خوش کردن سه تبعه افغان در بیمارستان سوختگی شهید مطهری و دوربین مخفی 20.30 در داروخانه ها و ...، به مدت 4:13