ایلخانان منطقه آذربایجان را مرکز فعالیت خود قرار دادند و شهر مراغه به عنوان اولین مرکز بناهای مهمی را در دل خود دارد که .....، بخشی از مستند معماری با موضوع قرن هفتم و هشتم، به مدت 8:08