در جنوب غربی اصفهان در روستای بکران بنای اصلی بقعه پیر بکران پابرجاست که بخشی از آن مربوط به قرن هشتم هجری است، بخشی از مستند معماری با موضوع قرن هفتم و هشتم، به مدت9:35