مختار به منظور آگاهی از مخفیگاه شمر ، زربی ، خدمتکار خود را با برده شمر لعین که از قرار میبایست به او ملحق شود ، راهی کرد ، ولی در راه برده ی آن لعین به زربی خیانت کرده و او را به شهادت می رساند ، به مدت 5:12