هر چه که در جنت الاعلاستی، طفیلی زینب زهراستی، اوج توصیف عظمت حضرت زینب (س) در اشعار پر معنای حاج محمود کریمی، سال 1389، چیذر، به مدت15:00