بخش اول از مستند « فرماندهان - شهید زین الدین» در آشنایی با زندگی سراسر جهاد و تلاش خالصانه شهید مهدی زین الدین از دوران نوجوانی و قبل از انقلاب و نقش پدر بزرگوار شهید در تربیت و پرورش اعتقادات ایشان . به مدت 10:06