سومین بخش از مستند « فرماندهان - شهید زین الدین» در ادامه آشنایی با زندگی سراسر جهاد فرمانده شهید مهدی زین الدین و تلاش ها و طرح های ایشان در عملیات خیبر و دفاع از جزایر مجنون تا شهادت ایشان . به مدت 9:15