برنامه نود مورخ 1389/12/09 - نادر فریاد شیران پس از پایان بازی با مس کرمان قصد ورود به رختکن را داشته که ماموران نیروی انتظامی مانع از ورودش می شوند او به ماموران می گوید که باید داخل بروم، اما آنها جلوگیری کرده و او را کتک می زنند و بازداشت می کنند و ... به مدت 09:04