دستگیری سرشاخه‌های شرکت‌های هرمی در منازل مسکونی توسط نیروهای انتظامی تهران بزرگ، بخشی از مستند مکث «شرکت‌های هرمی گلدکوئیست»، به مدت 6:41