بخش دوم از مستند « روستاهای شگفت انگیز- میمند» درادامه معرفی نوع معماری حیرت انگیز خانه های صخره ای و باستانی روستای زیبای میمند . به مدت 9:50