بررسی کتاب «در خدمت سازمان جاسوسی علیا حضرت ملکه انگلیس»، کلمنت اتلی لرد عضو حزب کاگر، ریچارد استوکس مشاور کلمنت اتلی، توصیه مصدق به استوکس، حمایت استوکس از ایرانیان، علت مخالفت آمریکا در حمله به ایرانیان و .... برنامه پلی به گذشته با حضور استاد خسرو معتضد، به مدت6:41