مروری بر روزهای ذلت بارزندگی امیر عباس هویدا از زمان بازداشتش به دستور محمد رضا شاه، تا مرگ ذلت بارش بر بالای دار مجازات انقلابیون (برگرفته از مستند هویدا) .