بدرفتاری گردن غازها رو هم گرفت و با پخش تصاویری از این بدرفتاری ها موجب راکد ماندن فروش آنها شد! در آمریکا روش جدید دزدی مأدبانه با معامله و گفتمان!!! به مدت 00:49