بخش اول از مستند « فصل نو - شاه از فرار تا مرگ» با موضوع بررسی وضعیت سیاسی و امنیتی ایران قبل از فرار شاه و جزئیات بیشتر از فرار شاه از ایران و اقامتش در مصر . به مدت 12:03