بخش دیگری از مستند دیدنی « ازتخت جمشید تا ونک» در بررسی انواع البسه سنتی ایرانی، و این قسمت بررسی پوشاک سنتی و محلی زنان بندری به مدت 5:19