ابن زیاد پس از مرگ یزید از ترس خشم توابین و شیعیان کوفه در زیر شکم یک شتر مخفی شد و از کوفه به شام گریخت به مدت 3:55