شاید در ذهن بسیاری این سئوال شکل گرفته باشد که چگونه می توان به رتبه خودمان در آخرت باخبر شویم و یا حتی نوع مرگ ما چگونه است؟ اصلا چنین امکانی هست؟... کارشناس برنامه این شبها به این سئوال پاسخ دقیقی داده است، بشنوید. به مدت 3:21