بخش اول از مستند بسیار جذاب و پر محتوای «هولوکاست، افسانه یا واقعیت» در تشریح مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه هولوکاست و چگونگی تبدیل آن به یک مفهوم سیاسی توسط یهود به مدت 9:16