صهیونیزم پس از جنگ جهانی دوم هولوکاست را جعل کرد و به هرطریقی سعی بر تثبیت آن بر افکار عمومی دارد ... ولی سئوال اینجاست که اینهمه اصرار بر این واژه برای چیست؟ مگر یهود از این جعل تاریخ چه سود می برد؟...( قسمت دوم از مستند هولوکاست، واقعیت یا افسانه) به مدت 10:07