بعد از مرگ محمد شاه قاجار، همسر شاه، بزرگان دربار و سفرای خارجی را صدا زد تا خبر مرگ شاه را به آنها بدهد و تدبیری کنند تا زمام امور از دستشان خارج نشود. به مدت 6:03