مامور شاه امد و حامل خبری بود، خبر فرمان قتل امير کبير است، به او حتي اجازه ديدن همسر و يا نوشتن وصيتنامه هم نمی دهند. به مدت 6:19