گزیده ای دیدنی از مجموعه مستندهای محرم در ایران با موضوع پوشش گوشه ای از رسومات خاص اهالی شهرستان شادگان خوزستان و دسته گردانی ها و تعزیه های سوزناک و نمادین آنها در روز عاشورای حسینی به مدت 6:49