مرسوم است که ابزارهایی همچون ساز و دهل در شادیهای عشایر استفاده می شود، ولی عشایر کرد نشین غرب کشور در عزاداری های محرم از ساز و دهل به طریقی محزون و سوزناک موسوم به ساز چپ استفاده می کنند... ( برگرفته از مستند محرم در ایران) .