چهارمین قسمت از سخنان دکتر حشمت الله قنبری همدانی در برشمردن گوشه ای از دریای فضایل آسمانی حضرت امام حسن مجتبی (ع)، با استفاده از روایات وارده مستند در مورد ایشان به مدت 13:14