تشریح جزئیات و فرازهای نامه پرمحتوای حضرت امام حسن (ع) به معاویه پس از بیعت مردم با ایشان از لسان دکتر حشمت الله قنبری در سیزدهمین بخش از سخنان ایشان در واکاوی سیاسی حکومت امام حسن (ع) به مدت 10:05