عبیدالله بن عباس یکی از مجاهدین و افرادقابل اطمینان امام حسن (ع) به فرماندهی سپاه امام مامور شد ولی متاسفانه عمال معاویه توانستند با ارعاب و تطمیع، او را بفریبند و به سمت خود جذب کنند، خیانت عبیدالله ضربه شدیدی به روحیه سپاه امام مجتبی(ع) زد، جزئیات بیشتر را از زبان دکتر قنبری بشنوید . به مدت 8:39