بیست و پنجمین بخش از سخنان دکتر قنبری پیرامون واکاوی سیاسی حکومت حضرت امام حسن (ع) و این قسمت بررسی دلایل پذیرش صلح توسط حضرت امام حسن (ع) به مدت 12:05