تشریح و تفسیر مفاد صلح نامه حضرت امام حسن (ع) و تحلیل آن از زوایای مختلف از لسان شیوای دکتر حشمت الله قنبری به مدت 09:07