در این قسمت مجیدی نحوه نگهداری اسرای عراقی در ایران را به نمایش می کشد. آنچه در قسمت چهارم می بینید، کارگاه هنر و صنایع دستی و آنچه اسیران در این کارگاه ها ساخته اند و برنامه های شاد و فرهنگی. به مدت 8:57