اُگی و دوستانش قصد دارند با اتومبیلشان به یک پیک نیک بروند ولی اتفاقاتی در راه می افتد که ... به مدت 6:40