سکانسی برگزیده از سریال پرطرفدار مختار نامه و تصاویر ذهنی مختار در تخریب کاخ نیرنگ و ریای زبیریان در قالب کاخ کوفه . به مدت 3:23