ابن زبیر قصد داشت از مختار در راستای تحقق اهدافش استفاده کند و پس از آن مختار را به قتل برساند، آگاهی از این تصمیم پلید باعث می شد تا مصعب بن زبیر حسادت را کنار گذاشته و در رکاب مختار بجنگد. به مدت 4:37