بررسی پیشینه و سابقه زبیر و آلش بخصوص عبدالله با نبوت و همچنین در زمان حضرت علی (ع)، بخشی از برنامه «هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت8:55