از بین کسانی که بعد از پیامبر مکان هایی را برای حکومت خود انتخاب کردند یکی از آنها عبدالله ابن زبیر است که همان ابتدا مکه را انتخاب نمود، چرا مکه؟ بخشی از برنامه « هنگام درنگ » با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت 7:05