عبدالله ابن زیبر فرزند ارشد زبیر بود و شاید از همین روست که می گویند بر پدرش زبیر تاثیر بسیاری گذاشت و چه بسا او را از عاقبت بخیری رهاند اما واقعا عبدالله ابن زبیر چگونه شخصیتی بود؟. بخشی از برنامه « هنگام درنگ» با موضوع شخصیت عبدالله ابن زبیر، به مدت 7:52