نمایشگاه فرش و گلیم در بیرجند، خسارات سیل در کالیفرنیا، کشف سکه هایی با قدمت 800 سال در چین، قندیلها زیبا و رودخانه یخ زده در روسیه، رانش زمین در کامبیا و ...؛ به مدت:2:05